PRAVNO OBAVEŠTENJE

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Vlasnik ove Internet stranice www.mentos.rs je – Perfetti van Melle Republika Češka– („PVM“), kompanija koja pripada PERFETTI VAN MELLE GRUPI („PVM GRUPA“) sa sledećim identifikacionim podacima:

Registrovano sedište: Tomíčkova 9, 148 00 Prag 4, Republika Češka

Poreski broj: CZ63666570

Telefon: +420 244 466 500

Podaci o registraciji: C 37371, Prag

Pristup Stranici

Ovo Pravno obaveštenje reguliše korisnikov („Korisnik“) pristup i korišćenje Stranice, u cilju pružanja informacija Korisniku u vezi sa PVM GRUPOM, PVM kompanijom, njenim proizvodima, aktivnostima i promocijama.

Pristupom i korišćenjem Stranice, Korisnik prihvata uslove ovog Pravnog obaveštenja, Politike privatnosti i kolačića, i Politike kolačića ove Stranice. 

Pre korišćenja Stranice, Korisnik mora pažljivo da pročita Pravno obaveštenje, Politiku privatnosti i Politiku kolačića, budući da one mogu biti usvojene i/ili promenjene u bilo kom trenutku. Ako Korisnik ne prihvati uslove iz Pravnog obaveštenja, on ne može da koristi Stranicu ili njene sadržaje.

Upotreba i funkcija Stranice

Korisnik saglasno prihvata da će Stranicu i informacije sadržane na istoj koristiti sa dužnom pažnjom, da će poštovati njene propise i ovo Pravno obaveštenje, kao i sve ostale potrebne uslove koje PVM može, u tu svrhu, da odredi na Stranici.

Dalje, Korisnik ne sme da počini neki prekršaj sa namerom nanošenja štete, zloupotrebe i/ili preopterećenja Stranice, ili sprečavanja u bilo kom obliku, njene redovne upotrebe i funkcionisanja.

Korisnik je obavešten da, u slučaju nepoštovanja Pravnog obaveštenja, Politike privatnosti ili Politike kolačića, ili u slučaju neispunjenja nekih drugih relevantnih uslova ili odredaba navedenih na Stranici, PVM zadržava pravo da ograniči, obustavi i/ili zabrani pristup Stranici od strane Korisnika, uz korišćenje svih tehničkih mera potrebnih u tom cilju.

PVM će nastojati da održava dobro funkcionisanje Stranice, da izbegne greške ili, ako je potrebno, da ih popravi, i da redovno ažurira sadržaj Stranice. Međutim, PVM ne garantuje dostupnost ili kontinuitet pristupa Stranici, niti postojanje grešaka u njenom sadržaju, ili da će on biti ažuriran shodno tome.

Odgovornost

Pristup Stranici i korišćenje informacija ili mehanizma sadržanih na Stranici vrši se isključivo na odgovornost Korisnika.

PVM ne snosi odgovornost za bilo koju štetu i/ili gubitak koji može da proiziđe direktno ili indirektno iz pristupa ili upotrebe informacija navedenih na Stranici, a naročito za informacije koje se odnose na treća lica koja nisu PVM, uključujući bez ograničenja, one proizvedene operativnim sistemima ili prouzrokovane virusima i/ili napadima na sistem. Isto tako, PVM ne snosi odgovornost za štetu koju Korisnik može da pretrpi zbog neodgovarajuće upotrebe Stranice, servisa ili problema sa pokrivenošću, prekidom, nedostatkom ili nepravilnostima u komunikaciji i/ili u Internet komunikacijama.

Dalje, PVM ne snosi odgovornost za bilo koju štetu i/ili gubitak softvera i/ili hardvera Korisnika koji proiziđe iz pristupa Stranici i njene upotrebe.

Korisnik snosi odgovornost za štetu ili gubitak bilo koje prirode koji PVM može da pretrpi kao rezultat kršenja neke od obaveza koje Korisnik ima u skladu sa ovim Pravnim obaveštenjem, svih ostalih uslova navedenih na Stranici i/ili važećih zakonskih propisa u bilo kom trenutku.

Politike koje se odnose na linkove

a) Linkovi prema Stranici

Sva treća lica koja imaju nameru da link prema Stranici navedu na svojoj stranici („Stranice za povezivanje“), moraju da pribave prethodnu saglasnost, u pisanoj formi, od PVM, moraju da poštuju trenutno važeće zakone i ni pod kojim okolnostima ne smeju da čuvaju svoj vlastiti ili sadržaj trećih lica koji (i) je nezakonit, štetan, nasilan, rasistički, diskriminatoran, degradirajući, povezan sa seksualnim aktivnostima, itd.; i/ili (ii) koji je neodgovarajući ili neprikladan u vezi sa PVM delatnosti.

Link ni na koji način ne znači da PVM podržava, promoviše, garantuje, vrši nadzor i/ili preporučuje sadržaje i/ili usluge Stranica za povezivanje, niti je odgovoran za sadržaje koji se na njima nalaze.

U slučaju neusklađenosti sa nekim od napred navedenih uslova, PVM će odmah pristupiti povlačenju saglasnosti koja je data Stranicama za povezivanje, koje će biti dužne da obrišu link.

b) Linkovi prema drugim stranicama

Na Stranici se mogu nalaziti linkovi koji Korisniku omogućavaju da pristupi drugim stranicama („Povezane stranice“).

Postojanje Povezanih stranica ni na koji način ne podrazumeva preporuku, promociju, identifikaciju i/ili saglasnost kompanije PVM sa izjavama, sadržajima i/ili uslugama koje pružaju Povezane stranice. Kao posledica toga, PVM ne snosi odgovornost za sadržaje i druge uslove Povezanih stranica, i stoga Korisnik je jedino lice odgovorno za proveru i prihvatanje tih uslova pri svakom pristupu i prilikom svake upotrebe.

Intelektualna svojina

Sva prava intelektualne svojine u vezi sa dizajnom, bazama podataka, pripadajućim računarskim programima (uključujući izvorne kodove), kao i različiti elementi koji čine Stranicu (tekstovi, grafike, fotografije, video materijali, zvučni snimci, kombinacije boja, itd.) („Sadržaji“), kao i njihova struktura, izbor i redosled, u posedu su kompanije PVM, PVM GRUPE, ili njihovih davaoca licence. Svi logoi sadržani na Stranici (kao što su, bez ograničenja, žigovi i/ili dizajni) vlasništvo su kompanije PVM, PVM GRUPE ili njihovih davalaca licence.

Upotreba Stranice ne podrazumeva dodelu bilo kojih prava na Stranicu ili njen Sadržaj.

Korisniku je strogo zabranjeno da reprodukuje, transformiše, širi, javno saopštava, stavlja na raspolaganje, izvlači i/ili pravi neki drugi oblik neovlašćenog širenja ili upotrebe Stranice, njenog Sadržaja i/ili PVM logoa.

Neovlašćena upotreba Sadržaja, Stranice i/ili PVM logoa, kao i sva šteta koja nastane u pogledu prava intelektualne svojine PVM i/ili PVM GRUPE mogu dovesti do sprovođenja odgovarajućih pravnih postupaka i odgovornosti koja može da proiziđe ih njih.

Odvojivost

Ako neka klauzula ovog Pravnog obaveštenja bude proglašena u celosti ili delimično ništavom ili nevažećom, ta ništavost ili nevaženje će uticati samo na predmetnu odredbu ili njen deo na koji se odnosi. U tom cilju, samo će ništava i nevažeća odredba ovog Pravnog obaveštenja biti u celosti nevažeća, i nijedan drugi deo ili odredba neće biti ništavi, nevažeći, narušeni niti će pretrpeti uticaj ništavosti ili nevaženja, osim u slučaju kada je neizbežan uticaj i na ovo Pravno obaveštenje u celosti i potpuno.