USLOVI KORIŠĆENJA

INFORMACIJE ZA LICE NA KOJE SE PODACI ODNOSE

U skladu sa važim Zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, PVM Republika Češka (u daljem tekstu se naziva „PVM“) vas obaveštava da će se podaci o ličnosti (u daljem tekstu „Podaci o ličnosti“) koje saopštite kompaniji PVM prikupljati i obrađivati pod kontrolom PVM u skladu sa sledećim:

Svrhe i zakonitost obrade

Obrada Podataka o ličnosti je potrebna za upravljanje odnosom između vas i PVM. Za pravilno upravljanje ovim odnosom, PVM će obrađivati Podatke o ličnosti koji takođe mogu da uključe i Posebne kategorije podataka o ličnosti, kao što su, podaci o zdravlju, rasnom i etničkom poreklu, članstvu u sindikatu, verskim ubeđenjima.

Obrada Podataka o ličnosti može da se vrši elektronski ili ručno, na osnovu logičkih kriterijuma koji su kompatibilni i funkcionalni sa svrhama za koje se Podaci o ličnosti prikupljaju, a uvek u skladu sa važećim Zakonima o zaštiti podataka.

Obim saopštavanja i širenja Podataka

Podatke o ličnosti će obrađivati samo osoblje koje ovlasti PVM, ili kompanije treća lica (uključujući svaku drugu kompaniju PVM Grupe), Al Grosso doo, institucije ili profesionalci koji, kao Obrađivač podataka, pružaju specifične usluge obrade ili aktivnosti koje su komplementarne svrhama navedenim iznad.

Podaci o ličnosti se neće širiti ni na koji način.

Prenos podataka o ličnosti u treću zemlju

Za potrebe održavanja našeg odnosa može takođe biti potreban prenos Podataka o ličnosti u treće zemlje u kojima se nalaze kompanije Perfetti Van Melle Grupe ili PVM partneri.

Period zadržavanja

Podaci o ličnosti će se čuvati onoliko dugo koliko traje odnos. Nakon toga, Podaci o ličnosti će se čuvati samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispoštuju zakonski propisi koji mogu da nametnu kompaniji PVM obavezu čuvanja Podataka o ličnosti u dužem vremenskom periodu.

Prava lica na koje se podaci odnose

PVM vas obaveštava da imate pravo da zahtevate pristup i ispravku ili brisanje vaših Podataka o ličnosti, ili ograničavanje ili ulaganje prigovora na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka ili povlačenje date saglasnosti tako što ćete kontaktirati PVM u pisanoj formi na Perfetti van Melle Republika Češka, ul. Tomíčkova 9, 148 00 Prag, Republika Češkaili slanjem poruke elektronske pošte na pvmdpo@it.pvmgrp.comadresirane na Službenika za zaštitu podataka.

Vi imate pravo da podnesete žalbu Nadzornom organu.