Uslovi Korišćenja

Informacije Za Lice Na Koje Se Podaci Odnose

U skladu sa važim Zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, PVM Republika Češka (u daljem tekstu se naziva „PVM“) vas obaveštava da će se podaci o ličnosti (u daljem tekstu „Podaci o ličnosti“) koje saopštite kompaniji PVM prikupljati i obrađivati pod kontrolom PVM u skladu sa sledećim: 

 

Svrhe i zakonitost obrade 

Obrada Podataka o ličnosti je potrebna za upravljanje odnosom između vas i PVM. Za pravilno upravljanje ovim odnosom, PVM će obrađivati Podatke o ličnosti koji takođe mogu da uključe i Posebne kategorije podataka o ličnosti, kao što su, podaci o zdravlju, rasnom i etničkom poreklu, članstvu u sindikatu, verskim ubeđenjima. 

 

Obrada Podataka o ličnosti može da se vrši elektronski ili ručno, na osnovu logičkih kriterijuma koji su kompatibilni i funkcionalni sa svrhama za koje se Podaci o ličnosti prikupljaju, a uvek u skladu sa važećim Zakonima o zaštiti podataka. 

 

Obim saopštavanja i širenja Podataka

Podatke o ličnosti će obrađivati samo osoblje koje ovlasti PVM, ili kompanije treća lica (uključujući svaku drugu kompaniju PVM Grupe), Al Grosso doo, institucije ili profesionalci koji, kao Obrađivač podataka, pružaju specifične usluge obrade ili aktivnosti koje su komplementarne svrhama navedenim iznad. 

 

Podaci o ličnosti se neće širiti ni na koji način. 

 

Prenos podataka o ličnosti u treću zemlju

Za potrebe održavanja našeg odnosa može takođe biti potreban prenos Podataka o ličnosti u treće zemlje u kojima se nalaze kompanije Perfetti Van Melle Grupe ili PVM partneri. 

 

Period zadržavanja

Podaci o ličnosti će se čuvati onoliko dugo koliko traje odnos. Nakon toga, Podaci o ličnosti će se čuvati samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispoštuju zakonski propisi koji mogu da nametnu kompaniji PVM obavezu čuvanja Podataka o ličnosti u dužem vremenskom periodu. 

 

Prava lica na koje se podaci odnose

PVM vas obaveštava da imate pravo da zahtevate pristup i ispravku ili brisanje vaših Podataka o ličnosti, ili ograničavanje ili ulaganje prigovora na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka ili povlačenje date saglasnosti tako što ćete kontaktirati PVM u pisanoj formi na Perfetti van Melle Republika Češka, ul. Tomíčkova 9, 148 00 Prag, Republika Češkaili slanjem poruke elektronske pošte na pvmdpo@it.pvmgrp.com adresirane na Službenika za zaštitu podataka. 

 

Vi imate pravo da podnesete žalbu Nadzornom organu.

Pravno obaveštenje

Vlasnik ove Internet stranice www.mentos.rs je – Perfetti van Melle Republika Češka– („PVM“), kompanija koja pripada PERFETTI VAN MELLE GRUPI („PVM GRUPA“) sa sledećim identifikacionim podacima: 

 

Registrovano sedište: Tomíčkova 9, 148 00 Prag 4, Republika Češka

Poreski broj: CZ63666570

Telefon: +420 244 466 500

Podaci o registraciji: C 37371, Prag

 

Pristup Stranici

 

Ovo Pravno obaveštenje reguliše korisnikov („Korisnik“) pristup i korišćenje Stranice, u cilju pružanja informacija Korisniku u vezi sa PVM GRUPOM, PVM kompanijom, njenim proizvodima, aktivnostima i promocijama. 

Pristupom i korišćenjem Stranice, Korisnik prihvata uslove ovog Pravnog obaveštenja, Politike privatnosti i kolačića, i Politike kolačića ove Stranice. 

Pre korišćenja Stranice, Korisnik mora pažljivo da pročita Pravno obaveštenje, Politiku privatnosti i Politiku kolačića, budući da one mogu biti usvojene i/ili promenjene u bilo kom trenutku. Ako Korisnik ne prihvati uslove iz Pravnog obaveštenja, on ne može da koristi Stranicu ili njene sadržaje. 

 

Upotreba i funkcija Stranice 

Korisnik saglasno prihvata da će Stranicu i informacije sadržane na istoj koristiti sa dužnom pažnjom, da će poštovati njene propise i ovo Pravno obaveštenje, kao i sve ostale potrebne uslove koje PVM može, u tu svrhu, da odredi na Stranici. 

Dalje, Korisnik ne sme da počini neki prekršaj sa namerom nanošenja štete, zloupotrebe i/ili preopterećenja Stranice, ili sprečavanja u bilo kom obliku, njene redovne upotrebe i funkcionisanja. 

Korisnik je obavešten da, u slučaju nepoštovanja Pravnog obaveštenja, Politike privatnosti ili Politike kolačića, ili u slučaju neispunjenja nekih drugih relevantnih uslova ili odredaba navedenih na Stranici, PVM zadržava pravo da ograniči, obustavi i/ili zabrani pristup Stranici od strane Korisnika, uz korišćenje svih tehničkih mera potrebnih u tom cilju. 

PVM će nastojati da održava dobro funkcionisanje Stranice, da izbegne greške ili, ako je potrebno, da ih popravi, i da redovno ažurira sadržaj Stranice. Međutim, PVM ne garantuje dostupnost ili kontinuitet pristupa Stranici, niti postojanje grešaka u njenom sadržaju, ili da će on biti ažuriran shodno tome. 

 

Odgovornost

Pristup Stranici i korišćenje informacija ili mehanizma sadržanih na Stranici vrši se isključivo na odgovornost Korisnika. 

PVM ne snosi odgovornost za bilo koju štetu i/ili gubitak koji može da proiziđe direktno ili indirektno iz pristupa ili upotrebe informacija navedenih na Stranici, a naročito za informacije koje se odnose na treća lica koja nisu PVM, uključujući bez ograničenja, one proizvedene operativnim sistemima ili prouzrokovane virusima i/ili napadima na sistem. Isto tako, PVM ne snosi odgovornost za štetu koju Korisnik može da pretrpi zbog neodgovarajuće upotrebe Stranice, servisa ili problema sa pokrivenošću, prekidom, nedostatkom ili nepravilnostima u komunikaciji i/ili u Internet komunikacijama.  

Dalje, PVM ne snosi odgovornost za bilo koju štetu i/ili gubitak softvera i/ili hardvera Korisnika koji proiziđe iz pristupa Stranici i njene upotrebe. 

Korisnik snosi odgovornost za štetu ili gubitak bilo koje prirode koji PVM može da pretrpi kao rezultat kršenja neke od obaveza koje Korisnik ima u skladu sa ovim Pravnim obaveštenjem, svih ostalih uslova navedenih na Stranici i/ili važećih zakonskih propisa u bilo kom trenutku. 

 

Politike koje se odnose na linkove

 

a) Linkovi prema Stranici

Sva treća lica koja imaju nameru da link prema Stranici navedu na svojoj stranici („Stranice za povezivanje“), moraju da pribave prethodnu saglasnost, u pisanoj formi, od PVM, moraju da poštuju trenutno važeće zakone i ni pod kojim okolnostima ne smeju da čuvaju svoj vlastiti ili sadržaj trećih lica koji (i) je nezakonit, štetan, nasilan, rasistički, diskriminatoran, degradirajući, povezan sa seksualnim aktivnostima, itd.; i/ili (ii) koji je neodgovarajući ili neprikladan u vezi sa PVM delatnosti. 

Link ni na koji način ne znači da PVM podržava, promoviše, garantuje, vrši nadzor i/ili preporučuje sadržaje i/ili usluge Stranica za povezivanje, niti je odgovoran za sadržaje koji se na njima nalaze. 

U slučaju neusklađenosti sa nekim od napred navedenih uslova, PVM će odmah pristupiti povlačenju saglasnosti koja je data Stranicama za povezivanje, koje će biti dužne da obrišu link. 

 

b) Linkovi prema drugim stranicama 

Na Stranici se mogu nalaziti linkovi koji Korisniku omogućavaju da pristupi drugim stranicama („Povezane stranice“). 

Postojanje Povezanih stranica ni na koji način ne podrazumeva preporuku, promociju, identifikaciju i/ili saglasnost kompanije PVM sa izjavama, sadržajima i/ili uslugama koje pružaju Povezane stranice. Kao posledica toga, PVM ne snosi odgovornost za sadržaje i druge uslove Povezanih stranica, i stoga Korisnik je jedino lice odgovorno za proveru i prihvatanje tih uslova pri svakom pristupu i prilikom svake upotrebe. 

 

Intelektualna svojina

Sva prava intelektualne svojine u vezi sa dizajnom, bazama podataka, pripadajućim računarskim programima (uključujući izvorne kodove), kao i različiti elementi koji čine Stranicu (tekstovi, grafike, fotografije, video materijali, zvučni snimci, kombinacije boja, itd.) („Sadržaji“), kao i njihova struktura, izbor i redosled, u posedu su kompanije PVM, PVM GRUPE, ili njihovih davaoca licence. Svi logoi sadržani na Stranici (kao što su, bez ograničenja, žigovi i/ili dizajni) vlasništvo su kompanije PVM, PVM GRUPE ili njihovih davalaca licence. 

Upotreba Stranice ne podrazumeva dodelu bilo kojih prava na Stranicu ili njen Sadržaj. 

Korisniku je strogo zabranjeno da reprodukuje, transformiše, širi, javno saopštava, stavlja na raspolaganje, izvlači i/ili pravi neki drugi oblik neovlašćenog širenja ili upotrebe Stranice, njenog Sadržaja i/ili PVM logoa. 

Neovlašćena upotreba Sadržaja, Stranice i/ili PVM logoa, kao i sva šteta koja nastane u pogledu prava intelektualne svojine PVM i/ili PVM GRUPE mogu dovesti do sprovođenja odgovarajućih pravnih postupaka i odgovornosti koja može da proiziđe ih njih. 

 

Odvojivost

Ako neka klauzula ovog Pravnog obaveštenja bude proglašena u celosti ili delimično ništavom ili nevažećom, ta ništavost ili nevaženje će uticati samo na predmetnu odredbu ili njen deo na koji se odnosi. U tom cilju, samo će ništava i nevažeća odredba ovog Pravnog obaveštenja biti u celosti nevažeća, i nijedan drugi deo ili odredba neće biti ništavi, nevažeći, narušeni niti će pretrpeti uticaj ništavosti ili nevaženja, osim u slučaju kada je neizbežan uticaj i na ovo Pravno obaveštenje u celosti i potpuno. 

Politika privatnosti i kolačića

Perfeti van Melle Republika Češka, (u daljem tekstu se naziva PVM) vodi računa o vašoj privatnosti i posvećeni smo njenoj zaštiti. Perfetti Van Melle može da prikuplja lične informacije od posetilaca www.mentos.rs.

Ovom Internet stranicom upravlja PVM. 

Ova politika privatnosti navodi vrstu informacija koje prikupljamo, i kako ih koristimo i štitimo. 

Ovaj politika vam govori šta da uradite ako ne želite da se vaše lične informacije prikupljaju kada posetite našu stranicu, i kako možete da promenite informacije koje ste nam već pružili. 

Ova politika privatnosti se ne odnosi na banere, nagradne igre i ostale oglase ili promocije koje možemo da sponzorišemo ili u kojima možemo da učestvujemo na Internet stranicama u posedu trećih lica. 

 

Rukovalac podataka

Rukovalac podataka za navedenu obradu je Perfetti Van Melle.

 

Vrste podataka o ličnosti koje se obrađuju

Podaci o navigaciji

Računarski zasnovani sistemi i softverske procedure uključene u rad ove Internet stranice, tokom njihovog redovnog funkcionisanja, dolaze u posed ličnih informacija, čiji se prenos podrazumeva prilikom korišćenja protokola Internet komunikacije. Ove informacije se ne prikupljaju da bi bile povezane sa nekim odredivim licem, ali, kroz procese i povezivanja sa podacima u posedu trećih lica, po svojoj prirodi mogu dovesti do identifikacije korisnika. Ova kategorija podataka obuhvata IP adrese ili nazive koji se čuvaju na domenu računara koje koriste oni koji pristupaju Internet stranici, adrese u notaciji URI (jedinstveni identifikator resursa) potrebnih resursa, vreme zahteva, način koji je upotrebljen za prosleđivanje zahteva na server, veličinu datoteke primljene u odgovoru, šifru koja prikazuje stanje odgovora koji je dao server (dobro, greška, itd.) i ostale parametre povezane sa radom sistema i strukturom i uslovima računara korisnika. Ovi podaci se koriste samo za pribavljanje anonimnih statističkih informacija o upotrebi Internet stranice i za proveru ispravnog rada, a brišu se odmah nakon obrade. Podaci se mogu koristiti za ispitivanje odgovornosti, ukoliko postoji neki prekršaji u vezi sa obradom podataka protiv stranice. 

 

Podaci o ličnosti

Mi možemo da prikupljamo podatke o ličnosti. Podaci o ličnosti podrazumevaju informacije na osnovu kojih možete biti lično određeni. 

Generalno, to uključuje vaše ime, ulicu stanovanja, naziv na ekranu, adresu elektronske pošte, broj telefona i informacije o kreditnoj kartici. Mi možemo da prikupljamo podatke koje nam pruže korisnici samo za odgovaranje na postavljena pitanja i ti podaci će se tretirati u skladu sa ovom politikom i važećim zakonima. 

 

Podaci koje korisnik pruži dobrovoljno

Opciono, izričito i dobrovoljno prosleđivanje podataka o ličnosti od korisnika na registracionim obrascima datim na ovoj stranici podrazumeva naknadno sticanje podataka koje pruži pošiljalac. PVM će ove podatke obrađivati u svrhu odgovaranja na zahtevanu uslugu i, ako ste dali svoju saglasnost, za slanje informativnog i reklamnog materijala elektronskom poštom. 

 

Zaštita dece

Kompanija PVM je posvećena zaštiti privatnosti dece. Stranica je dizajnirana i namenjena je za upotrebu od strane lica koja imaju 16 godina i više. Ako ste stariji od 16, ali mlađi od 18 godina, potrebno je razmotrite uslove ove politike privatnosti sa licima koja imaju roditeljsku odgovornost kako biste bili sigurni da ih oboje razumete. Iako ne snosimo odgovornost za utvrđivanje starosti naših korisnika, možemo da sprovedemo provere tačnosti. 

Ako imate manje od 18 godina upamtite da vam je potrebno ovlašćenje/odobrenje lica koja imaju roditeljsku odgovornost da biste ovu stranicu koristili za stupanje u kontakt sa nama slanjem vaših podataka o ličnosti. 

 

Svrha obrade

Vi odlučujete dobrovoljno da li želite da nam pružite svoje podatke o ličnosti. U nekim slučajevima podaci o ličnosti su potrebni da bismo mogli da obavljamo određene funkcije. Na celoj stranici, od vas se može tražiti da navedete svoje podatke o ličnosti kako biste mogli da se registrujete za izvlačenje nagrada, konkurse, za primanje informacija ili pošte, za popunjavanje anketa ili za slanje komentara ili upita. U ovim slučajevima PVM koristi iskačući (pop-up)prozor sa informacijama o obradi podataka o ličnosti i kvadratić koji treba obeležiti za pribavljanje saglasnosti. Uveravamo vas da PVM neće prikupljati bilo koje podatke o ličnosti ako te informacije ne pružite dobrovoljno. 

PVM koristi vaše podatke o ličnosti za potrebe za koje su prikupljeni (npr. za odgovaranje na vaše upite, za učešće u konkursima ili za slanje uzoraka). Mi takođe možemo da ih koristimo za unapređenje naših proizvoda i Internet stranica, takođe i da vas kontaktiramo u vezi sa proizvodima i uslugama koje mogu da vam budu od interesa (uključujući i one koje možemo da ponudimo zajedno sa drugim kompanijama). Mi takođe možemo da ih podelimo ili prenesemo drugim kompanijama u Perfetti Van Melle Grupi i trećim licima koja direktno pružaju podršku aktivnostima i razvoju Internet stranice kompanije PVM. 

Mi možemo da dopunimo informacije koje ste nam saopštili sa drugim informacijama koje posedujemo ili koje dobijemo od trećih lica. Mi to radimo u marketinške svrhe da bismo mogli da pružimo ciljanje proizvode i usluge za ispunjenje vaših potreba. 

 

Aranžmani za obradu

Važno je da znate da se podaci o ličnosti obrađuju u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. Podatke o ličnosti obrađuje PVM ili Obrađivač podataka koga direktno imenuje PVM, ne duže nego što je potrebno u svrhe za koje su podaci prikupljeni ili naknadno obrađivani.

Uspostavljene su specifične bezbednosne procedure da bi se sprečio rizik od uništenja ili gubitka, slučajnog ili ne, od neovlašćenog pristupa podacima ili postupci obrade koji su ili nezakoniti ili nisu u skladu sa svrhama za koje se podaci prikupljaju. U skladu sa zakonom, kompanija PVM je, u skladu sa glavnim međunarodnim standardima, takođe preduzela dodatne mere bezbednosti za svođenje na minimum rizika u pogledu poverljivosti, integriteta i raspoloživosti prikupljenih i obrađenih podataka o ličnosti. 

 

Deljenje, saopštavanje i širenje podataka

Podaci koje mi prikupljamo mogu biti preneti ili saopšteni drugim kompanijama u Perfetti Van Melle Grupi, i trećim licima koja direktno pružaju podršku aktivnostima i razvoju Internet stranice kompanije PVM. Povremeno. PVM angažuje treća lica za obradu i analizu podataka. Osim navedenih slučajeva, podaci neće biti obelodanjeni niti dati bilo kom licu, osim ako to nije u skladu sa ugovornim ili zakonskim obavezama ili ako korisnici nisu dali svoju saglasnost. 

PVM i njegovi Obrađivači podataka treća lica će prenositi i obrađivati vaše podatke o ličnosti uz preduzimanje odgovarajućih mera za očuvanje bezbednosti podataka o ličnosti. 

 

Prava lica na koje se podaci odnose

PVM obaveštava korisnika da on/ona ima pravo da zahteva pristup i ispravku ili brisanje svojih podataka o ličnosti, ili ograničenje ili da uloži prigovor na obradu, a isto tako ima pravo na prenosivost podataka ili na povlačenje date saglasnosti tako što će kontaktirati PVM u pisanoj formi na Perfetti van Melle Republika Češka, ulica Tomíčkova 9, 148 00 Prag, Republika Češka ili slanjem poruke elektronske pošte na pvmdpo@it.pvmgrp.com adresiranu na Službenika za zaštitu podataka, uvek uz dostavljanje kopije identifikacionog dokumenta ili nekog drugog dokumenta kojim se potvrđuje identitet. 

PVM zadržava pravo da u svakom trenutku proveri istinitost podataka o ličnosti koje saopšti Učesnik, kao i starost i identitet pobednika pre uručenja nagrada. 

 

Kolačići

Kolačići su tekstualne datoteke koje na vaš hard drajv postavlja server Internet stranice. Kompanija Perfetti Van Melle koristi kolačiće da bi naše Stranice postale jednostavnije za upotrebu i da bi našu Stranicu i naše proizvode bolje prilagodila vašim interesima i potrebama. Kolačići se takođe mogu koristiti da bi se ubrzale vaše buduće aktivnosti na našoj stranici. Na primer, stranica može da prepozna da ste već naveli svoje podatke o ličnosti i da se drugi put uzdrži od zahtevanja istih informacija. 

Mi možemo takođe da koristimo kolačiće za prikupljanje informacija o vašem računaru, kao što je vaša IP adresa (broj dodeljen vašem računaru uvek kada pretražujete Internet) ili vrsta Internet pretraživača ili operativni sistem koji koristite, i da to povežemo sa vašim podacima o ličnosti. To radimo da bismo obezbedili da na našim Stranicama imate najbolje iskustvo na mreži, i da su efikasni informacioni resursi. Za čuvanje ovih kolačića Perfetti Van Melle koristi iskačući prozor sa informacijama o kolačićima i kvadratić koji treba obeležiti za pribavljanje saglasnosti. Vi takođe možete da onemogućite kolačiće u podešavanjima vašeg pretraživača. Odbijanjem kolačića na stranici na koju ulazite može da dovede do toga da nećete biti u mogućnosti da koristite određene oblasti stranice ili da primate personalizovane informacije kada  posećujete stranicu. 

 

Google analitika

Internet stranice mogu da koriste analitičke alatke, kao što je Google Analytics i/ili Unica, za praćenje vaših interakcija sa stranicom i za čuvanje informacija, kao što su vreme u koje ste posetili stranicu, da li ste je pre posećivali i preko koje stranice ste došli do te stranice. Merna statistika Internet stranice se može koristiti za personalizovanje vašeg iskustva na stranici, kao i za procenu – anonimno i zajednički – statistika o aktivnostima na stranici. Mi ove informacije koristimo za merenje efikasnosti našeg prisustva na mreži i za sastavljanje statističkih izveštaja. 

Kada koristimo Google Analytics, mi možemo da podelimo te informacije sa Goole-om kao način da pomognemo da Google unapredi svoje proizvode i usluge. Ni mi ni Google ne koristimo (niti ovlašćujemo neko treće lice da koristi) ovu alatku za praćenje ili prikupljanje podataka o ličnosti o vama ili za povezivanje vaših podataka o ličnosti sa podacima Google Analytics. 

 

Pixel tag-ovi

Neke od stranica koje posetite mogu takođe da prikupljaju informacije pomoću pixel tag-ova (takođe se zovu clear gifs) koji se mogu deliti sa trećim licima koja direktno pružaju podršku promotivnih aktivnostima i razvoju stranice kompanije PVM. Na primer, informacije o korišćenju Internet stranice koje se odnose na posetioce naših stranica mogu se deliti sa našom reklamnom agencijom trećim licem za bolju ciljanu primenu Internet baner oglasa na PVM stranicama. Informacije prikupljene korišćenjem ovih pixel tag-ova nisu, međutim, lično odredive, iako se mogu povezati sa vašim podacima o ličnosti. 

 

Promene trenutno važeće politike privatnosti

PVM redovno proverava svoju vlastitu politiku privatnosti i bezbednosti, i ako je potrebno, razmatra je u skladu sa izmenama koje se uvode zakonom, organizacijom ili koje nameće tehnološki razvoj. Svaka promena navedene politike će biti objavljena na ovoj stranici. 

Politika kolačIća

Kolačići su automatske procedure za preuzimanje informacija koje se odnose na određene sklonosti korisnika Interneta dok posećuje određenu Internet stranicu, koje omogućavaju da se korisnik prepozna kao ponovni i da se time personalizuje upotreba i da navigacija postane brža. 

 

Vrste kolačića

 U nastavku je klasifikacija kolačića u zavisnosti od njihovih karakteristika: 

 

a) U zavisnosti od kompanije koja njima upravlja: 

 • Vlastiti: ovi se šalju na korisnikov terminalni računarski sistem sa računara ili domena kojim upravlja uređivač koji pruža uslugu koju zahteva korisnik. 

 • Od trećih lica. ovi se šalju na korisnikov terminalni računarski sistem sa računarskog sistema ili domena kojim ne upravlja uređivač, već neka druga kompanija koja postupa sa podacima pribavljenim preko kolačića. 

 b) U zavisnosti od vremena u kom ostaju aktivni

 • Po sesiji: oni prikupljaju i čuvaju podatke dok korisnik pristupa Internet stranici. 

 • Trajni: podaci ostaju pohranjeni na računarskom sistemu i može im se pristupiti i mogu se tretirati tokom perioda koji definiše lice koje je odgovorno za kolačić. 

 b) U zavisnosti od svrhe:  

 • Tehnički: omogućavaju korisniku da se kreće po Internet stranici, platformi ili aplikaciji i da koristi različite opcije ili usluge koje na njoj postoje, na primer, za proveru saobraćaja i komunikacije podataka, za identifikaciju sesije, unos delova ograničenog pristupa, pamćenje elemenata koji čine porudžbinu, obradu porudžbine, registraciju aplikacije ili učešće u nekom događaju, korišćenje bezbednosnih elemenata tokom navigacije, pohranjivanje sadržaja za širenje video ili audio materijala ili za deljenje sadržaja preko društvenih mreža.  

 • Prilagođavanje: omogućava korisnicima da pristupe uslugama sa nekim od predefinisanih opštih karakteristika u zavisnosti od određenih kriterijuma u računarskom sistemu korisnika, na primer, jezik, vrsta pretraživača preko kog se pristupa  uslugama, regionalna konfiguracija odakle se pristupa usluzi, itd. 

 • Analiza: omogućava praćenje i analizu obrazaca ponašanja korisnika stranica sa kojima su povezani (na primer, merenje aktivnosti koja se obavlja na stranicama, uspostavljanje profila kretanja korisnika na stranicama, radi unošenja unapređenja u zavisnosti od analize upotrebe koju izvrše korisnici usluga). 

 • Marketing: omogućava upravljanje reklamnim prostorom na Internet stranici na osnovu kriterijuma kao što su uređeni sadržaj ili učestalost prikazivanja oglasa. 

 • Bihejvioralni marketing: omogućava upravljanje reklamnim prostorom koji se nalazi na Internet stranici i čuvanje informacija o ponašanju korisnika, pribavljenih kroz stalno ponašanje navika kretanja, što dalje omogućava razvoj posebnog profila i prikazivanje reklamnog materijala u zavisnosti od toga. 

 

Deaktivacija kolačića

Korisnik može da konfiguriše pretraživač tako da on u podrazumevanim postavkama prihvata ili odbija kolačiće. 

Ako korisnik odluči da odbije upotrebu kolačića, određene pogodnosti mogu biti ograničene. 

Procedure potrebne za blokiranje i eliminaciju kolačića mogu da se razlikuju od jednog Internet pretraživača do drugog, tako da možete u bilo kom trenutku to da promenite u skladu sa instrukcijama koje dobijete od predmetnog Internet pretraživača, kako je prikazano u nastavku: 

 • Podešavanja kolačića za Internet Explorer

 • Podešavanja kolačića za Firefox

 • Podešavanja kolačića za Google Chrome

 • Podešavanja kolačića za Safari

Ovi pretraživači podležu ažuriranjima i promenama, tako da ne možemo da garantujemo da će se tačno poklopiti sa verzijom vašeg pretraživača. 

 

Kolačići na Stranici: 

Na Stranici se koriste sledeće vrste kolačića:  

 • Funkcionalni kolačići

  • Google Tag Menadžer -> omogućava implementaciju kolačića bez menjanja izvornog koda

 • Kolačići za analitiku

  • IQ -> analitički alat posebno za kupovinu potrošača

  • Google Analitika -> praćenje osnovnog prikaza stranice na Google Analitics

 • Kolačići za oglašavanje

  • Facebook prilagođena publika -> prati prilagođenu publiku na Facebooku

  • Facebook konekcija -> omogućava posetiocima interakciju na sajtu preko njihovog Facebook naloga

  • Dupli klik -> Google alat za oglašavanje koji može pratiti istog korisnika na svim veb stranicama

  • Facebook piksel -> prati konverzije na Facebook-u

  • Facebook grafikon -> prati interaktivnost posetilaca na veb stranicama koje su povezane sa njihovim nalozima na društvenim mrežama

 

Za dodatna pitanja u vezi sa upotrebom kolačića, korisnik može poslati pisani zahtev elektronskom poštom na: pvmdpo@it.pvmgrp.com 

Podeli sa prijateljima